Nabavka vodovodnih cevi od HDPE PE 100 RC Ø 160 mm NP 10 bari

Javni poziv- sektorski naručilac

Zapisnik o otvaranje ponuda