Rukovodstvo

 Direktor preduzeća

Pavić Goran, spec.struk.ing.maš.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sastav Nadzornog odbora – rešenje Skupštine grada Bora о imenovanju
br: 023-91/2018-I оd 15.11.2018. god. na period od 4 godine

1. predsednik Nadzornog odbora: Dragan Nikolić, dipl.ing.mašinstva,
predstavnik Osnivača

2. član Nadzornog odbora: Lidija Načić,dipl.pravnik, predstavnik Osnivača

3. član Nadzornog odbora: Goran Topalović,dipl.ing.mašinstva,
predstavnik zaposlenih

JKP Vodovod-bor naslovna