Reprogram starog duga za isporučenu vodu

reprogram starog duga jkp

Reprogram starog duga omogućen je Odlukom:

– onim korisnicima komunalnih usluga koji naknadu za isporučenu vodu plaćaju kod Javnog preduzeća za stambene usluge „Bor“, uz otpis zatezne kamate putem jedinstvene priznanice za naplatu komunalnih usluga  i

– onim korisnicima komunalnih usluga koji naknadu za isporučenu vodu plaćaju kod Javno komunalnog preduzeća „Vodovod“ Bor.

Pod starim dugom podrazumeva se dug za isporučenu vodu koji je dospeo na dan 30. 09. 2013. godine, a koji nije izmiren.

Pod otpisom kamate podrazumeva se uslovni otpust obračunate i fakturisane kamate pod uslovom da dužnik uredno izmiri reprogramirani dug.

Otpisani iznos kamate ne može biti veći od iznosa koji se reprogramira.

Reprogramirani dug obuhvata: strai dug, sudsku taksu za predlog za izvršenje i za rešenje o izvršenju, paušal određen od strane Osnovnog suda u Boru i sudske troškove u parničnom postupku ( ukoliko ih ima ), umanjeno za iznos kamate za stari dug za koji se odobrava otpust.

Reprogramiranje duga se odobrava pod sledećim uslovima:

– da dužnik u roku od 30 dana od dana dobijanja saglasnosti osnivača (do 29. decembra 2013. godine), podnese zahtev za zaključivanje sporazuma Javnom preduzeću za stambene usluge „Bor“ ukoliko naknadu za isporučenu vodu plaćaju ovom preduzeću, odnosno Javno komunalnom preduzeću „Vodovod“ Bor ukoliko naknadu za isporučenu vodu plaćaju ovom preduzeću.

– da je dužnik izmirio obaveze kod Javnog preduzeća za stambene usluge „Bor“po mesečnom obračunu za oktobar mesec 2013. godine, odnosno kod Javno komunalnog  preduzeća „Vodovod“ Bor po obračunu za period septembar- oktobar mesec 2013. godine.

– da dužnik u periodu otplate reprogramiranog duga izmiruje uredno tekuće obaveze za isporučenu vodu.

Zahtevi za reprogramiranje duga uz fotokopiju uplate za oktobar mesec 2013. godine podnose se kod Javnog preduzeća za stambene usluge „Bor“, zahtevi za reprogramiranje duga uz fotokopiju uplate za period septembar- oktobar mesec 2013. godine podnose se kod Javno komunalnog  preduzeća „Vodovod“ Bor, sa molbom u kojoj se navodi ime i prezime, JMBG podnosioca zahteva, u kom svojstvu zaključuje sporazum i na osnovu kog pravnog osnova, kontakt telefon.

Sporazumi o reprogramu se zaključuju kod Javnog preduzeća za stambene usluge „Bor“, odnosno kod Javno komunalnog  preduzeća „Vodovod“ Bor u roku od tri dana nakon prijavljivanja.

Sporazum mogu potpisati korisnici usluga, zakonski naslednici, punomoćnici sa overenim punomoćjem, zakupci sa priloženom fotokopijom Ugovora o zakupu.

Ako dužnik ne izmiri dve uzastopne rate reprogramiranog duga ili kasni sa izmirenjem tekuće mesečne obaveze, smatraće se da je sporazum raskinut i izvršiće se obračun preostalog iznosa duga sa obračunatom kamatom, na način koji bi se primenio da sporazum nije zaključen, uz pravo Javno komunalnog  preduzeća „Vodovod“ Bor da u izvršnom postupku za namirenje potraživanja na osnovu verodostojne isprave zahteva plaćanje celokupnog iznosa neizmirenog duga, sa obračunatom kamatom u skladu sa zakonom. Dužniku će se obavezno obustaviti isporuka pijaće vode.

Reprogram duga se odobrava na najviše 60 mesečnih rata u zavisnosti od visine tog duga, kako je to prikazano u sledećoj tabeli:

Redni broj

Iznos duga koji se reprogramira

Broj rata

1.

od 10.001 do 50.000 dinara

6

2.

  od 50.001 do 100.000 dinara

12

3.

    od 100.001 do 200.000 dinara

24

4.

    od 200.001 do 300.000 dinara

36

5.

    od 300.001 do 400.000 dinara

48

6.

                   više od 400.001 dinara

60

 

reprogram starog duga jkp vodovod bor