Konkursna dokumentacija za gorivo

Uputstvo ponudjačima kako da sačine ponudu

Opšti deo

Opis i specifikacija predmeta

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Obrazac troškova ponude

Obrazac strukture cena

Model ugovora

Kriterijumi za dodelu ugovora

Javni poziv sektorski naručilac

Odluka i izveštaj