Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta JKP „Vodovod“ Bor

Odluka o dopuni Statuta JKP „Vodovod“ Bor

 

 

 

 

На основу члана 22. став 1. тачка 7) Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016, у даљем тексту: Закон) и на основу члана 43. став 1. тачка 6) и члана 72. став 1. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа “Водовод” Бор са Законом о јавним предузећима (Сл.лист општине Бор бр. 15/2016 и 16/2016), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа “Водовод” Бор са седиштем у Бору, ул. Радомир Јовановић-Чоче бр. 16, на седници одржаној дана 07. децембра 2016. године, донео је

С Т А Т У Т

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ВОДОВОД” БОР

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Предмет Статута

Члан 1.

Јавно комунално предузеће “Водовод” Бор, са седиштем у Бору, ул. Радомир Јовановић-Чоче бр. 16, уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре решењем БД. 26635/2005 од 27.06.2005. године, матични број: 07183453, ПИБ:100567394 (у даљем тексту: Предузеће) овим статутом уређује правне односе унутар Предузећа и врши усклађивање са одредбама Закона.

Предмет уређења

Члан 2.

Овим статутом се уређују питања од значаја за организовање и рад Предузећа, а нарочито:
– пословно име и седиште;
– претежна делатност и
друге делатности;
– права, обавезе и одговорности оснивача према
Предузећу и Предузећа према Оснивачу;
– услови и начин утврђивања и распоређивања добити,
односно начин покрића губитака и сношење ризика;
– услови и начин
задуживања Предузећа;
– заступање
Предузећа;

– износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога;

– органи Предузећа и њихов делокруг и рад;

податак о уделима оснивача у основном капиталу израженог у процентима;

– имовина која се не може отуђити;

– располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини које су пренете у својину Предузећа у складу са законом;

– пословна тајна;

– време на које се Предузеће оснива;

– заштита животне средине;
– друга питања од значаја за
несметано обављање делатности за коју се оснива Предузеће.

Оснивач

Члан 3.


Оснивач
Предузећа је Општина Бор, улица Моше Пијаде број 3, матични број 07208529.

Оснивач Предузећа има права и обавезе предвиђене Одлуком о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа “Водовод” Бор са Законом о јавним предузећима, Законом, као и другим прописима који уређују положај оснивача Предузећа.

Права оснивача остварује Скупштина општине Бор (у даљем тексту: Оснивач).

Члан 4.

Предузеће се оснива и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности снабдевање водом за пиће крајњих корисника, као и пружањa услуга пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга.

Правни статус Предузећа

Члан 5.

Предузеће има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом.

Предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.

 1. Одговорност за обавезе Предузећа

        1. Члан 6.

 2. Предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.

 3. Оснивач не одговара за обавезе Предузећа, осим у случајевима прописаним законом.

 4. Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност од општег интереса из члана 4. Статута обавља у континуитету.

 5. Заступање и представљање Предузећа

  1. Члан 7.

 6. Предузеће заступа и представља директор.

 7. Директор може да у оквиру својих овлашћења овласти друго лице да предузима радње из његове надлежности, а нарочито да заступа Предузеће пред свим надлежним органима у складу са Законом.

 8. II ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И ОБЕЛЕЖЈА ПРЕДУЗЕЋА

 9. 1. Пословно име

 10. Врсте пословних имена

Члан 8.

Предузеће има пословно име и скраћено пословно име.

Пословно име

Члан 9.


Пословно име Предузећа
је: Јавно комунално предузеће “Водовод” Бор.

Скраћено пословно име
Члан 10.


Скраћено пословно име
Предузећа је: ЈКП “Водовод” Бор.

2. Седиште

Члан 11.


Седиште
Предузећа је у Бору, улица Радомир Јовановић-Чоче бр. 16.

3. Обележја Предузећа


Печат и штамбиљ

Члан 12.


Предузеће поседује свој печат и штамбиљ са исписаним
текстом на српском језику и ћириличним писмом.

Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште Предузећа.

Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Предузећа и место за датум и број.

Изглед, садржину и број печата и штамбиља одређује директор.

Знак

Члан 13.


Предузеће може да има свој знак, који симболизује претежну делатност.

Знак Предузећа има следећи изглед и садржину:

У правоугаонику плаве боје, у његовом горњем углу, крупним словима ћирилилице исписано је БОР плавом бојом, а на средини правоугаоника ка његовој горњој ивици, плавом бојом број 1962 који означава годину оснивања овог предузећа. Средишњи део правоугаоника исликан је чесмом у облику стилизованог латиничног слова V из кога тече вода, опет у плавој боји.

Са десне стране правоугаоника крупним штампаним словима ћирилице исписано је ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ВОДОВОД” БОР, плавом бојом.

О промени знака Предузећа одлучује Надзорни одбор.

Ознаке у пословној комуникацији


Члан 14.


Пословна писма и други документи Предузећа намењена трећим лицима (меморандум, фактура, наруџбеница и сл.) садрже, поред пуног пословног имена и седишта, матични број, ПИБ, пословно име и седиште банке код које Јавно предузеће има рачун, као и број текућег рачуна, са навођењем података за комуникацију (телефон, факс, маил, wеб страница).

Промена седишта и пословног имена


Члан 15.


Одлуку о промени пословног имена или седишта доноси Надзорни одбор уз сагласност Оснивача.

Унутрашња организација Предузећа

 1. Члан 16.

 2. Предузеће послује као јединствена радна целина.

    1. Актом директора Предузећа уређује се унутрашња организација и систематизација послова.

 

III ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност и друге делатности

Члан 17.

Предузеће, у складу са законом, може обављати све делатности за које испуњава прописане услове.

Претежна делатност Предузећа је:

36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Осим претежне делатности, Предузеће ће обављати и друге делатности као што су:

03.22 Слатководне аквакултуре,

23.61 Производња производа од бетона намењених за грађевинарство,

23.63 Производња свежег бетона,

25.11 Производња металних конструкција и делова конструкција,

25.12 Производња металних врата и прозора,

25.29 Производња осталих металних цистерни, резервоара и контејнера,

25.61 Обрада и превлачење метала,

25.62 Машинска обрада метала,

26.51 Производња мерних, истраживачких и навигационих инструмената и апарата,

33.14 Поправка електричне опреме,

37.00 Уклањање отпадних вода,

42.11 Изградња путева и аутопутева,

42.21 Изградња цевовода,

43.11 Рушење објеката,

43.12 Припрема градилишта,

43.21 Постављање електричних инсталација,

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,

43.31 Малтерисање,

43.32 Уградња столарије,

43.33 Постављање подних и зидних облога,

43.34 Бојење и застакљивање,

43.39 Остали завршни радови,

43.91 Кровни радови,

43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови,

45.20 Одржавање и поправка моторних возила,

46.69 Трговина на велико осталим машинама и опремом,

46.77 Трговина на велико отпацима и остацима,

46.90 Неспецијализована трговина на велико,

47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама,

49.50 Цевоводни транспорт,

52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају,

71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,

71.20 Техничко испитивање и анализе,

81.29 Услуге осталог чишћења,

82.99 Остале услужне активности подршке пословању.

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

Оснивач и Предузеће могу поједина права и обавезе у обављању делатности из става 2. овог члана уредити уговором у складу са законом.

О промени делатности Предузећа, као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача, у складу са законом.

Промена претежне делатности уписује се у регистар привредних друштава. Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса

Члан 18.

Предузеће може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу: 1) техничке опремљености; 2) кадровске оспособљености; 3) безбедности и здравља на раду; 4) заштите и унапређења животне средине и 5) других услова прописаних законом.

Оснивачка права и улагање капитала Предузећа

Члан 19.

Предузеће може, уз претходну сагласност Оснивача, основати друштво капитала за обављање делатности од општег интереса из члана 4. Статута, као и друштво капитала за обављање делатности која није делатност од општег интереса, у складу са Законом о привредним друштвима.

Предузеће може улагати капитал у већ основана друштва капитала, уз претходну сагласност Оснивача.

На одлуку Надзорног одбора из става 1. и 2. овог члана сагласност даје Оснивач.

IV ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА

Основни капитал

Члан 20.

Основни капитал Предузећа чине новчана средства у укупном износу од 46.782.906,56 динара.

Основни капитал из става 1. овог члана је удео Оснивача, као јединог члана са 100% учешћа у основном капиталу Предузећа.

Износ основног капитала из става 1. овог члана уписује се у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре и представља уписани капитал Предузећа.

Усклађивање основног капитала Предузећа врши се у складу са законом.

Вредност неновчаног улога оснивача утврђује се на основу процене извршене на начин прописан законом којим се уређује правни положај привредних друштава

Имовина Предузећа

Члан 21.

Предузеће чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, која су пренета у својину Предузећа у складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини.

Стварима у јавној својини које је Оснивач уложио у Предузеће преносом права коришћења, без преноса права својине, Предузеће не може да располаже, нити да их даље уступа на коришћење, без сагласности Оснивача.

Предузеће управља и располаже својом имовином у складу са законом, оснивачким актом и Статутом.

Члан 22.

Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Предузећа, у складу са законом и актима Оснивача.

По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина Бор стиче уделе у Предузећу, као и права по основу тих удела. Капитал у Предузећу подељен на уделе уписује се у регистар.

Повећање и смањење оснивачког капитала

Члан 23.

О повећању или смањењу основног капитала Предузећа одлучује Оснивач, у складу са законом

Средства Предузећа

Члан 24.

Предузеће, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора: – продајом производа и услуга,

из кредита,

из донација и поклона,

из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и

из осталих извора, у складу са законом.

Расподела добити

Члан 25.

Предузеће је дужно да део остварене добити уплати у буџет општине Бор, по завршном рачуну за претходну годину.

Висина и рок за уплату добити из става 1. овог члана утврђује се у складу са законом и Одлуком о буџету општине за наредну годину.

Начела за одређивање цене услуга

Члан 26.

Елементи за образовање цена производа и услуга Предузећа уређују се посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача, у складу са законом.

Висина накнаде за испоруку воде формира се у складу са начелима прописаним законом којим је уређена комунална делатност, и то:

1) начелом „потрошач плаћа“;

2) начелом „загађивач плаћа“;

3) начелом довољности цене да покрије пословне расходе;

4) начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности;

5) начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге.

Цене производа и услуга Предузећа

Члан 27.

Елементи за одређивање цена комуналних услуга су :

1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;

2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност;

3) добит вршиоца комуналне делатности.

Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене

Усвајање захтева за измену цена

Члан 28.

Предузеће је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга укључи у свој годишњи програм пословања, у складу са чланом 31. Статута.

Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за обрачунавање цена, Предузеће може да током пословне године да поднесе Оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга, заједно са изменама годишњег програма пословања.

Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се достављају се Оснивачу.

Унапређење рада и развоја Предузећа

Члан 29.

Унапређење рада и развоја Предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја.

Плановима и програмом рада из става 1. овог члана, утврђују се пословна политика и развој Предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање.

Планови и програми рада Предузећа морају се заснивати на законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави Предузеће, Стратегији управљања водом и Водопривредном основом Републике Србије.

Планови и програми

Члан 30.

Планови и програми Предузећа су:

– годишњи програма пословања,

– средњорочни план пословне стратегије и развоја Предузећа,

– дугорочни план пословне стратегије и развоја Предузећа,

– финансијски планови и

– други планови и програми (посебни програми за коришћење субвенције, гаранције или других средстава).

Планови и програми Предузећа из става 1. алинеја 1, 2, 3. и 4. овог члана, достављају се Оснивачу најкасније у року од 15 дана од дана усвајања акта о буџету јединице локалне самоуправе.

Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Оснивач.

Члан 31.

Годишњи, односно трогодишњи програм пословања Предузећа садржи, нарочито:

1) планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама;

2) планиране набавке;

3) план инвестиција;

4) планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка;

5) елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга;

6) план зарада и запошљавања;

7) критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања могу се вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима Предузеће послује.

Члан 32.

Ако Надзорни одбор Предузећа до почетка календарске године не донесе годишњи, односно трогодишњи програм пословања, до доношења тог програма зараде запосленима се обрачунавају и исплаћују на начин и под условима утврђеним годишњим, односно трогодишњим програмом пословања за претходну годину

Члан 33.

Предузеће је дужно да Општинском већу доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

Извештај из става 1. овог члана доставља се у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

V ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

Права оснивача

Члан 34.

По основу учешћа у основном капиталу Предузећа, општина, као Оснивач има следећа права:

– право управљања Предузећем на начин утврђен Статутом Предузећа;

– право на учешће у расподели добити Предузећа;

– право да буду информисани о пословању Предузећа;

– право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка Предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и

– друга права у складу са законом.

Обезбеђење општег интереса

Члан 35.

Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Предузеће основано, Оснивач даје сагласност на:

– Статут Предузећа;

– давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса;

– располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Предузећа, веће вредности, која је у непосредној функији обављања делатности од општег интереса

– улагања капитала;

– статусне промене;

– акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији и

– друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и одлуком Оснивача о усклађивању пословања Предузећа са Законом о јавним предузећима.

Континуирано и квалитетно пружање услуга

Члан 36.

Предузеће је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на начин којим се обезбеђује редовно, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.

Несметано функционисање постројења и опреме

Члан 37.

Предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују услови обављања делатности од општег интереса због које је основано.

Поремећај у пословању

Члан 38.

У случају поремећаја у пословању Предузећа, Оснивач ће предузти мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито :

– промену унутрашње организације Предузећа, – разрешење Надзорног одбора и директора,

– ограничење права огранка Предузећа да иступа у правном промету са трећим лицима,

– ограничење у погледу права располагања појединим срдствима у јавној својини,

– друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и овом одлуком.

VI ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА

Пословање под тржишним условима

Члан 39.

Предузеће послује по тржишним условима, ради стицања добити, у складу са законом.

Пружање услуга корисницима са територије других општина

Члан 40.

У обављању своје претежне делатности, Предузеће своје производе и услуге може испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава редовно, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије општине Бор.

VII ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Органи Предузећа

Члан 41.

Органи Предузећа су:

1) надзорни одбор и

2) директор.

 1. Надзорни одбор

Састав Надзорног одбора

Члан 42.

Надзорни одбор Предузећа има три члана, од којих је један председник.

Председника и чланове надзорног одбора Предузећа, од којих је један члан из реда запослених, именује Оснивач, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом, статутом општине, одлуком Оснивача о усклађивању пословања Предузећа са Законом о јавним предузећима и статутом Предузећа.

Услови за чланове Надзорног одбора

Члан 43.

За председника и члана Надзорног одбора Предузећа именује се лице које испуњава следеће услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог става;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима
Предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија;
6) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;

(4) обавезно лечење алкохоличара;

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Председник и чланови Надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају у области корпоративног управљања, у складу са Програмом за додатно стручно усавршавање који утврђује Влада.

Члан 44.

Представник запослених у Надзорном одбору мора испуњавати услове из члана 43. Статута, као и додатна два услова:

1) да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја Предузећа у последњих пет година и

2) да није члан политичке странке.

Члан 45.

Надзорни одбор, директор и извршни директор не могу предлагати представника запослених у Надзорном одбору.

Кандидата за члана Надзорног одбора из реда запослених који испуњавају услове из Закона о јавним предузећима предлаже репрезентативни синдикат који је већински.

Представник запослених мора да достави доказе о испуњавању услова из Закона о јавним предузећима.

Предлог садржи име и презиме кандидата, биографију, образложење и сагласност кандидата.

Уколико репрезентативни синдикат не предложи представника запослених у Надзорном одбору предузећа, представника предлаже комисија коју чине представници свих синдиката предузећа.

Престанак мандата чланова Надзорног одбора

Члан 46.

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем.

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог председника или члана Надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани, уколико:

1) предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у роковима прописаним чланом 59. Закона о јавним предузећима;
2)
Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања основане сумње да одговорно лице Предузећа делује на штету Предузећа несавесним понашањем или на други начин;

3) се утврди да делује на штету Предузећа несавесним понашањем или на други начин;

4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора.

Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су именовани, уколико Предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне показатеље учинка.

Надлежност Надзорног одбора

Члан 47.

Надзорни одбор:

1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;

2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Предузећа, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1) овог члана;

3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;

5) усваја финансијске извештаје;

6) доноси Статут Предузећа;

7) надзире рад директора;

8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;

9) доноси одлуку о расподели добити Предузећа, односно начину покрића губитка;

10) доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања;

11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са овим законом, статутом и одлуком оснивача;

12) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре;

13) закључује уговор о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи;

14) доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;

15) доноси одлуку о висини цена услуга;

16) одлучује о улагању капитала Предузећа;

17) одлучује о статусним променама Предузећа;

18) одлучује о оснивању зависних друштава капитала;

19) одлучује о смањењу и повећању капитала Предузећа;

20) одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у Предузећу или куповини удела или акција у другом предузећу, односно привредном друштву;

21) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора;

22) врши друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом.

Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19), 20), и 22) овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност Оснивача.

Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Оснивача .

Одлуке из става 1. тач. 21) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Општинског већа.

Члан 48.

Надзорни одбор одлучује већином гласова својих чланова.

Надзорни одбор не може пренети право на одлучивање о питањима из свог делокруга на директора или другог запосленог у Предузећу.

Члан 49.

Председник и чланови Надзорног одбора Предузећа имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.

Висина накнаде из става 1. овог члана, утврђује се у складу подзаконским актима.

2) Директор

Именовање и мандат директора

Члан 50.

Директора предузећа именује Оснивач на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.

Директор Предузећа заснива радни однос на одређено време.

Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију.

Директор не може имати заменика.

Надлежност директора

Члан 51.

Директор Предузећа:

1) представља и заступа Предузеће;

2) организује и руководи процесом рада;

3) води пословање Предузећа;

4) одговара за законитост рада Предузећа, за реализацију одлука и других аката Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа;

5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Предузећа и одговоран је за њихово спровођење;

6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Предузећа и одговоран је за његово спровођење;

7) предлаже финансијске извештаје;

8) предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине (субвенције, гаранције или коришћење других средства);

9) извршава одлуке Надзорног одбора;

10) бира извршне директоре;

11) бира представнике Предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник Предузеће, по претходно прибављеној сагласности Оснивача;

12) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни односи;

13) доноси акт о систематизацији;

14) предлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним директорима;

15) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга директора;

16) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са

законом, колективним уговором и Статутом предузећа;

17) доноси план набавки за текућу годину;

18) доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама,

19) врши друге послове одређене законом, овом Одлуком и Статутом Предузећа.

Услови за избор директора

Члан 52.

За директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове:


1) да је пунолетно и пословно способно;


2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;


3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог става;


4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима
Предузећа;


5) да познаје област корпоративног управљања;


6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;


7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;


8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;


9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:


(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;


(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;


(3) обавезно лечење наркомана;


(4) обавезно лечење алкохоличара;

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Престанак мандата директора

Члан 53.

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком и разрешењем.

Члан 54.

Оставка се у писаној форми подноси Оснивачу.

Оставка производи дејство даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.


Директор који је дао оставку, у обавези је да настави да предузима послове који не трпе одлагање до именовања новог
директора али не дуже од 30 дана од дана регистрације те оставке у складу са Законом о регистрацији.

Члан 55.

Орган надлежан за именовање директора разрешиће директора пре истека периода на који је именован ако:


1) у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора
Предузећа предвиђене законом;


2)
Предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у роковима прописаним законом;


3) се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања супротног пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и извршавању одлука и организовању послова у
Предузећу, дошло до знатног одступања од остваривања основног циља пословања Предузећа, односно од плана пословања Предузећа;


4) се утврди да делује на штету
Предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем или на други начин;


5) извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде негативан;


6) у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на условну или безусловну казну затвора;


7) у другим случајевима прописаним законом.


Члан 56.


Орган надлежан за именовање директора може разрешити директора пре истека периода на који је именован
ако:


1) јавно предузеће не достави тромесечни извештај у року прописаном законом;


2) јавно предузеће не испуни планиране активности из годишњег, односно трогодишњег програма пословања;


3) јавно предузеће утроши средства за одређене намене изнад висине утврђене програмом пословања за те намене, пре прибављања сагласности на измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања;


4) јавно предузеће не спроводи усвојен годишњи, односно трогодишњи програм пословања, у делу који се односи на зараде или запошљавање у складу са законом;


5) јавно предузеће врши исплату зарада без овере образаца прописане законом;


6) не примени предлоге комисије за ревизију или не примени рачуноводствене стандарде у припреми финансијских извештаја;


7) јавно предузеће не поступи по препорукама из извештаја овлашћеног ревизора;


8) не извршава одлуке надзорног одбора;


9) другим случајевима прописаним законом.

Члан 57.

Предлог за разрешење директора Предузећа, подноси Општинско веће.

Предлог из става 1. овог члана може поднети и Надзорни одбор Предузећа, преко надлежне Општинске управе.

Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење.

Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и утврди потребне чињенице, Општинско веће, предлаже Оснивачу доношење одговарајућег решења.

Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити управни спор.

Суспензија директора

Члан 58.

Уколико у току трајања мандата против директора буде потврђена оптужница, Оснивач доноси решење о суспензији директора Предузећа.

Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча.

Вршилац дужности директора

Члан 59.

Оснивач може именовати вршиоца дужности директора до именовања директора Предузећа по спроведеном јавном конкурсу или у случају суспензије директора.

Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године.

Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.

Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора Предузећа предвиђене законом и овим статутом за именовање директора.

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор Предузећа.

Зарада директора

Члан 60.

Директор има право на зараду, а може имати и право на стимулацију, у складу са подзаконским актом.

Одлуку о исплати стимулације директора доноси Надзорни одбор Предузећа, уз предходну сагласност Општинског већа.

VIII ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 61.

Под пословном тајном се подразумевају исправе и подаци утврђени одлуком одлуком директора или Надзорног одбора чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Предузећа или би штетило његовом пословном угледу и интересима.

Члан 62.

Обавеза чувања пословне тајне важи и после престанка одређеног статуса у Предузећу, а најдуже две године од дана престанка.

Члан 63.

Повреда дужности чувања пословне тајне од стране члана органа Предузећа је основ за његово разрешење.

Ако запослени или члан органа Предузећа који је на основу овог својства запослен у Предузећу прекрши забрану одавања пословне тајне чини тешку повреду радне дужности, за коју се може изрећи мера престанка радног односа.

Члан 64.

Директор покреће поступак за накнаду штете против лица које је повредило дужност чувања пословне тајне, односно Надзорни одбор ако се поступак покреће против директора.

Директор одлучује о ослобођењу од обавезе накнаде штете из става 1. овог члана или о умањењу обавезе, односно Надзорни одбор, ако се ослобођење, односно умањење односи на директора.


IХ ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА И ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА

Члан 65.

Јавност у раду Предузећа, обезбеђује се редовним извештавањем јавности.

Предузеће дужно је да на својој интернет страници објави:

1) радне биографије чланова надзорног одбора и директора;

2) организациону структуру;

3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту;

4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;

6) друге информације од значаја за јавност.

Члан 66.

Доступност информација од јавног значаја Предузеће врши у складу са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.

Х ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 67

Предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеди потребне услове за заштиту и

унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине следећим активностима:

1. применом и спровођењем прописа о заштити животне средине,

2. употребом производа, процеса, технологија и праксе које мање угрожавају животну средину,

3. предузимањем мера превенције и вођењем евиденције о потрошњи сировина и енергије, испуштању опасних материја, класификацијама и количинама отпада,

4. контролом рада постројења која могу представљати ризик или проузроковати опасност по животну средину и здравље људи и

5. другим мерама у складу са законом.

Надзорни одбор на предлог директора доноси мере и утврђује средства ради заштите животне средине поводом обављања делатности Предузећа, а спроводе се у оквиру надлежних организационих целина, сагласно акту о организацији и систематизацији.

ХI СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА

Општи акти

Члан 68.

Општи акти Предузећа су Статут и други општи акти утврђени законом.

Статут је основни општи акт Предузећа.

Други општи акти Предузећа морају бити у сагласности са Статутом Предузећа.

Појединични акти Предузећа, које доносе органи и овлашћени појединци, морају бити у складу са општим актима Предузећа.

Надлежност за доношење аката

Члан 69.

Статут и друге опште акте из своје надлежности доноси Надзорни одбор.

Директор доноси опште акте из своје надлежности утврђене законом, Статутом и Оснивачким актом.

Ако законом или Статутом није другачије предвиђено, појединчне акте предузећа доноси директор.

Поступак измене Статута

Члан 70.


На предлог
директора или оснивача Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, одлучује о измени Статута.


Уз предлог за промену
Статута доставља се и писано образложење предложених мера.


Пречишћени текст Статута


Члан 71.


Директор израђује и објављује пречишћени текст
Статута у року од 15 дана од дана ступања на снагу измена и допуна.


Промена статута региструје се у складу са законом о регистрацији.

ХII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање са Статутом

Члан 72.


Надлежни органи Предузећа ће у року од
од 90 дана од дана ступања на снагу Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа “Водовод” Бор са Законом о јавним предузећима (Сл.лист општине Бор бр. 15/2016) усагласити опште акте са овим Статутом.


Ступање на снагу и престанак важења

Члан 73.

Овај Статут, по добијању сагласности оснивача, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласним таблама Предузећа.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Предузећа број 1635/2 и 3220/2.

Статут је истакнут на огласним таблама Предузећа дана ___ децембра 2016. године.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП “ВОДОВОД” БОР

Број: 3400/3 У Бору, дана 07. децембра 2016. год.

Председник,

Милован Ступар дипл.инг.маш.