ORGANIZACIONA STRUKTURA


Preduzeće je svoju unutrašnju organizaciju poslova utvrdilo u skladu sa delatnostima koje obavlja i potrebama poslovanja preduzeća.Osnovne organizacione jedinice preduzeća su:
tehnički rukovodilac,
sektori i
obezbeđenje i zaštita,
kao organizacioni delovi preduzeća koji su u obavljanju poslova neposredno vezani za direktora preduzeća i u čijem sastavu su: službe, odeljenja i grupe kao organizacione jedinice.
Organizaciono, preduzeće čine sledeći sektori:
Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove,
Sektor za ekonomske poslove,
i Tehnički sektor.