Najčešća pitanja

14.01.2014. – Informativna emisija sa Marinom Pešić na TV Sezam from JKP „Vodovod“ Bor

 

1. Ko kontroliše kvalitet vode za piće?
Sistematsku (redovnu) kontrolu kvaliteta vode za piće u Boru vrše laboratorije borskog vodovoda i zaječarskog zavoda za javno zdravlje.

2. Zašto je voda zamućena i žućkasta?
Dogodi se da je ponekad voda na slavinama potrošača zamućena. Ova pojava je posledica hidrauličnog udara, što dovodi do pokretanja taloga koji uvek postoji na unutrašnjim zidovima cevovoda. Talog najčešće sadrži jedinjenja gvožđa žućkaste boje. Gvožđe nije element od posebnog zdravstvenog značaja. Problem se rešava intenzivnim otakanjem slavina po domaćinstvima da bi se voda izbistrila. Ako je potrebno, stručne službe bоrskog vodovoda vrše ulično ispiranje vodovodne mreže.

3. Zašto je voda beličasta?
Pod „belom vodom“ podrazumeva se voda u koju je prodro vazduh u vidu mehurića. Koristeći stručnu terminologiju to je „dispergovan vazduh“. Mehurići izlaze iz čaše vode za tridesetak sekundi, tako da se voda potpuno izbistri. Uzrok pojave „bele vode“ mogu da budu neispravne kućne instalacije, koje usisavaju vazduh. Problem nije od posebnog sanitarno-higijenskog značaja.

4. Da li su azbestne cevi štetne po zdravlje?
Stav Svetske zdravstvene organizacije je da azbestna vlakna u vodi za piće uopšte nisu štetna po zdravlje. Opasan je azbestni prah koji se unosi u organizam putem respiratornog trakta.

5. Da li su plastične cevi štetne po zdravlje?
Plastične cevi, ukoliko imaju atest za kontakt sa životnom namirnicom, u našem slučaju vodom, nisu štetne po zdravlje. Obično je takva plastika od polietilena.

6. Ko prazni septičke jame?
Septičke jame prazni specijalizovani pogon JKP „Vodovod“ Bor.

7. Šta je potrošnja vode?
Potrošnja vode je zapremina vode koja je iskorišćena u određenom vremenskom periodu i predstavlja razliku između dva očitavanja stanja na vodomeru. Izražava se u kubnim metrima.

8. Šta su kućne instalacije?
Kućne instalacije jesu vodovodne instalacije i uređaji korisnika vode koji počinju iza odvodnog ventila na vodomeru u vodovodnom priključku i završavaju se točećim mestom, a instalacije kanalizacije posle (uzvodno) prvog revizionog silaza sa kaskadom i revizijom.

9. Ko održava kućne instalacije?
Kućne instalacije održava vlasnik odnosno korisnik objekta ili preduzeće sa kojim vlasnik ima ugovor o održavanju. Za stambene zgrade to je najčešće JKP „Vodovod“ Bor.

10. Šta čini cenu usluga vodovoda i kanalizacije?
Cenu usluga borskog vodovoda čine cena za vodu i cena za odvođenje otpadnih voda. Potrošači koji nisu priključeni na kanalizacionu mrežu ne plaćaju uslugu odvođenja otpadnih voda.

11. Kome se građani mogu obratiti ukoliko u ulici ne postoji vodovodna mreža?
Za izgradnju nedostajuće i rekonstrukciju postojeće vodovodne mreže građani mogu da se obrate JKP “Vodovod” Bor (koja se nalazi u Čočetovoj ulici broj 16, telefon 030/421-150) preko svoje mesne zajednice u kojoj stanuju. Ukoliko za ta naselja nije planirana izgradnja, građani mogu da snose deo troškova projektovanja i izgradnje nedostajuće mreže.

12. Kome se građani mogu obratiti ukoliko žele da se informišu o postupcima za priključenje objekta na gradski vodovod?
Građani za sve informacije o postupcima za priključenje objekata na gradski vodovod mogu da se obrate Službi za investicije i razvoj JKP „Vodovod“ Bor kao i pozivom Info broja za korisnike 0800-200-220, koji je u fiksoj mreži besplatan na teritoriji Opštine Bor.

13. Da li se za prečišćavanje vode u vodovodu koristi samo hlor ili i hlor i fluor ?
U toku procesa pripreme vode za piće u vodovodima obavezna je dezinfekcija da bi se obezbedila mikrobiološka ispravnost vode. Za dezinfekciju vode za piće u borskom vodovodu se koristi hlor. U borskom vodovodu se ne vrši fluorisanje vode. Primena fluora ima sasvim drugu ulogu. Neke zemlje u svetu primenjuju fluorisanje vode kao prevenciju karijesa zuba.

14. Da li je moja voda sigurna za piće?
Naravno da dâ. O kvalitetu vode koju koriste potrošači borskog vodovoda brinu zaposleni u JKP „Vodovod“ Bor vršeći svakodnevnu kontrolu ( 24 h dnevno) u pogonskim laboratorijama koje su opremljene za analizu osnovnih fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara. Kontrola kvaliteta vode vrši se na osnovu važećeg Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl.list SRJ 42/98), kojim su definisani svi uslovi kontrole, a koji je usaglašen sa Direktivama Evropske Unije i Preporukama Svetske zdravstvene organizacije.

15. Moja voda miriše na hlor? Šta da radim?
Dešava se da voda, posle dužeg stajanja u cevima, naročito ujutru, može imati blag miris hlora. Ova pojava će nestati ako se ostavi par minuta otvorena slavina.

16. Da li je potrebno da instaliram kućni prečišćivač vode, iako moj vodovod isporučuje dobru vodu za piće? ili Da li mi je potreban kućni filter za vodu?
O kvalitetu vode koju isporučuje vodovod brine stručni tim ljudi u samom vodovodu, zajedno sa Zavodom za javno zdravlje i republičkom Sanitarnom inspekcijom. S obzirom na to da je voda koju isporučujemo potpuno higijenski ispravna, građanima nije potreban dodatni filter za kućno prečišćavanje.
Na našem tržištu poslednjih godina pojavili su se vrlo agresivni prodavci takvih mini sistema, nekih ni dovoljno proverenih; neki građani, sumnjajući u kvalitet česmenske vode instaliraju dodatne filtre za kućno prečušćavanje, iako za tim nema nikakve potrebe.

17. Ja želim ispravnu vodu za piće. Da li je flaširana voda sigurnija od česmenske?
Standardi kvaliteta, koji važe za flaširanu vodu bazirani su na standardima za česmensku. Obe vrste vode su sigurne za piće ukoliko odgovaraju zahtevima standarda. To znači da flaširana voda ne mora da bude sigurnija od česmenske, iako je njena cena znatno veća. Neke flaširane vode su više tretirane od česmenske, a neke manje ili nimalo. Korišćenje flaširane vode može biti od koristi u nekim incidentnim situacijama ili uz preporuku lekara osobama sa posebnim zdravstvenim potrebama.
Predlog je da se prilikom kupovine flaširane vode obavezno pročita informacija o poreklu i njenom kvalitetu koja mora biti naznačena na etiketi.

18. Gde mogu da dobijem više informacija o kvalitetu moje pijaće vode?
Svi stanovnici našeg grada mogu dobiti informacije o kvalitetu vode i uopšte o svim pitanjima vezanim za vodosnabdevanje besplatnim pozivom naše info-linije.