Kontrolisanje i overavanje vodomera

pdf

Rešenje o ovlašćivanju

 

pdf

Sertifikat

 

 

KONTROLISANJE I OVERAVANJE VODOMERA

 

Ministarstvo privrede Republike Srbije ovlastilo je svojimRešenjem broj:393-4/0-02-3360/5 od 10. oktobra 2016. godine JKP „Vodovod“ Bor za obavljanje poslova overavanja vodomera za hladnu vodu sledećih metroloških karakteristika:

 

  • nazivnihprečnikaod DN 13 mm do DN 40 mm
  • nazivnogprotoka od 1,5 m3/h do 10 m3/h
  • opsegaprotoka 0,03 m3/h do 20 m3/h.

 

Rešenje sa ovlašćenjem je izdato na osnovu odluke Akreditacionog tela Srbije broj 06-136 od dana 26. marta 2013. godine kojom je JKP „Vodovod“ Bor dodeljen Sertifikat o akreditaciji kojim se potvrđuje zadovoljavanje svih zahteva Standarda SRPS ISO/IEC 17020:2002, i kompetentnost za obavljanje poslova kontrolisanja vodomera.

 

JKP „Vodovod“ Bor obavlja sledeće poslove:

 

  • prvo, redovno i vanredno kontrolisanje vodomerai
  • overavanje vodomera

 

Navedeni poslovi se vrše po zahtevu trećih lica,uz naknadu od 110,00dinara/kom + PDV po vodomeru nominalnog protoka do 10 m3/h, koja je propisana Uredbom o visini i načinu plaćanja naknada za sprovođenje overavanja merila, metroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i drugih poslova iz oblasti metrologije („Sl. glasnik RS“, br. 68/2010, 72/2010 – ispr. i 50/2013).

 

Korisnici kojima su potrebne usluge kontrolisanja i overavanja vodomera prethodno treba da podnesu Zahtev za kontrolisanje i overavanje.

 

Zahtev i Prilog zahtevu se mogu preuzeti sa sajta Preduzeća, i proslediti elektronskom poštom (e-mailom) na adresu ktlkv.vodovod.bor@gmail.com, ili lično u Kontrolnomtelu / telu za overavanje u sedištu Preduzeća, Bor, ul. R.J.Čoče br.16 .

 

Na rad Laboratorije mogu se izneti prigovor i žalba, koji se odnose na rad kontrolnog tela u celini ili na lica zaposlena na poslovima overavanja vodomera.

 

Prigovor i žalba se u pisanoj formi predaju Laboratoriji lično ili poštom. Prigovor se prima u Prijemnom odeljenju preduzeća, a poslovni administrator ih zavodi u delovodnik dodeljivanjem delovodnog broja, formira se predmet prigovora, a zatim se prosleđuje tehničkom rukovodiocu laboratorije.

 

Postupak rešavanja definisan je u Proceduri o rešavanju prigovora i žalbi PoKV.BO – PR.1, dostupnoj svim zainteresovanim stranama u prostoriji Laboratorije, u prostoriji komercijalne službe i na oglasnoj table preduzeća.