Procedura za priključenje objekata korisnika na vodovodnu i kanalizacionu mrežu

 

Prvi korak ka ostvarivanju priključenja objekta na  mrežu vodovoda, odnosno kanalizacije je obraćanje Službi za razvoj i investicije Borskog vodovoda Zahtevom za dobijanje Uslova za projektovanje unutrašnjih instalacija objekta, a na osnovu priložene dokumentacije, ne starije od šest meseci, o lokaciji, objektu i pravu vlasništva.

Uslovi za projektovanje su sastavni deo dokumentacije neophodne za pribavljanje građevinske dozvole, ali ne obezbeđuju i pravo da se po njihovom dobijanju pristupi izvođenju, već izradi Glavnog projekta unutrašnjih instalacija objekta. Da je Glavni projekat unutrašnjih instalacija vodovoda, odnosno kanalizacije objekta urađen u skladu sa Uslovima i važećim tehničkim standardima i normama, potvrđuje se Rešenjem o saglasnosti i overom grafičkih priloga u projektu.

Glavni projekat se predaje Službi za razvoj i investicije gde se popunjava obrazac zahteva za izdavanje Saglasnosti i gde se kao finalni korak predaje i zahtev za realizaciju priključka. Oformljeni dosije priključka, odnosno vodovodni i kanalizacioni spoj se šalje na nadležne pogone – reone, a korisnik dobija potvrdu o tome.

Za manje individualne porodične objekte sa utvrđenim vlasništvom i statusom, na široj teritoriji grada, Glavni projekat urađen od strane licenciranog projektnog biroa, može da zameni Projekat priključka (skica – koju po Zahtevu korisnika radi Borski vodovod).

Sadržaj prateće dokumentacije koja je sastavni deo dokumentacije objekta i priključka, u zavisnosti od statusa objekta, definisan je Zakonom o planiranju i izgradnji:

– uz prvi Zahtev za dobijanje Uslova, za sve objekte potrebno je dostaviti – kopiju plana parcele sa ucrtanim objektom, dokaz o vlasništvu, kopiju lične karte za fizička, odnosno kopiju Rešenja o upisu u registar privrednih subjekata za pravna lica, što je i dovoljno za postojeće objekte;

– dodatno dostaviti, za planirane, nove objekte – informaciju o lokaciji, za objekte u legalizaciji – potvrdu, uverenje da će biti legalizovani, za privremene objekte – rešenje o postavljenju i situaciju, za sve intervencije na postojećim objektima (dogradnja, nadogradnja, rekonstrukcija, adaptacija, fizička deoba…) – informaciju o lokaciji i saglasnost Skupštine stanara zgrade;

– ukoliko tehničko rešenje radi priključenja objekata nalaže regulisanje imovinsko pravnih odnosa, neophodno je pribaviti pismene overene saglasnosti vlasnika.

Po dobijanju Uslova, za naredne korake, detaljna uputstva i svu pomoć korisnici dobijaju od Službe za razvoj i investicije našeg preduzeća.

Saglasnost na Glavni projekat unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije objekta se izdaje uz Lokacijsku dozvolu, odnosno uz Rešenje o izvedenim radovima za radove obuhvaćene članom 145 Zakona o planiranju i izgradnji.
Dokumentacija za realizaciju priključka je potpuna uz Građevinsku dozvolu.

Na našem sajtu možete naći neophodne OBRASCE zahteva koje popunjavaju korisnici. Molimo Vas da koristite ponuđene obrasce.

Prema važećem cenovniku, korisnici plaćaju i učešće svih stručnih službi na realizaciji priključka, koje podrazumeva davanje uputstava, nadzor i priključenje na  mreže vodovoda i kanalizacije.
Svi pripremni radovi i svi radovi na izradi priključka su u nadležnosti i o trošku korisnika.

Obaveza investitora odnosno vlasnika objekta je da po realizaciji priključka geodetski snimi izvedeni priključak na vodovodnu i/ili kanalizacionu mrežu. Snimak, koji se dostavlja i Republičkom geodetskom zavodu, je potrebno dostaviti nadležnom sektoru, odnosnu Sektoru ditribucije vode- pogon novih spojeva i/ili Sektoru kanalizacione mreže radi dobijanja potvrde da je objekat priključen na mrežu.

 

 

 

Obrasci