Nabavka vodovodnih TPE cevi

Opis i specifikacija predmeta

Obrazac strukture cena

Model ugovora

Kriterijumi za dodelu ugovora

Javni poziv- sektorski naručilac (15)

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Opšti deo

Obrazac troškova pripreme ponude

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima